ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดติดกันโดยไม่มีช่องว่าง ในรูปแบบ ววดดปปปป เช่น 12012548.